Chính sách thanh toán tại Vệ sinh Cô Liên Đà Lạt

Các dự án, công trình đều cần sự đảm bảo bằng tạm ứng khi bắt đầu sử dụng dịch vụ, việc tạm ứng nhằm tạo trách nhiệm và sự đồng ý hợp tác giữa hai bên (Bao gồm bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ)

Và thanh toán giá trị còn lại theo khối lượng thực tế được nghiệm thu hoặc thanh toán toàn bộ khi hoàn thành xong công trình được nghiệm thu giữa hai bên, thời gian thanh toán hai bên cần trao đổi, thỏa thuận trên tinh thần hợp tác cùng có lợi

Bên cung ứng dịch vụ bắt buộc hoàn tiền nếu bên cung ứng không tuân thủ các thỏa thuận giữa hai bên được ký kết dựa trên tin nhắn, văn bản… Việc hoàn tiền hoặc bồi thường thiệt hại liên quan (nếu có)